ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар МД «Пажуњишгоњи гастроэнтерологияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» шўъбаи эндоскопї фаъолият мекунад, ки аз чор утоќњо (кабинетњо) иборат њастанд, кадоме барои тањќиќоти (ташхиси) тарафњои (ќитъањои) болои ва як кабинет барои ташхиси тарафи поёни роњњои узвњои њозима лозиманд.

Кабинетњо барои ташхиси роњњои узвњои њозима тарафњои болоии он, бо колоноскоп ва ректороманоскопњо барои калонсолон ва хурдсолон, видеоскопњо ва фиброгастродуоденоскопњои фирмањои Олимпус (Япония) ва AOHUA (Хитой) таъмин карда шудаанд.

Дар шўъба њама намудњои маълуми ташхиси эндоскопї (эзофагоскопия, колоноскопия ва ректороманоскопия бо гирифтани биопсия шипкоии парда (луоб) ба тањќиќоти морфологї дар ваќти даркорї гузаронида мешавад.

Бо њайати кормандони шўъба лигированикунии эндоскопии варикози-васеъшудаи венењои сурхрўда склерозироникунии он, ва бужированикунии тангии (структураи) пищевод гузаронида мешавад.

Дар кабинет (утоќ) усули экспресси муайян намудани Helicobacter pilori дар пардаи меъда бо тести тези уреаз, ва гирифтани луоб ба тањќиќи ститологии њамин инфексия ба роњ монда шудааст.

Аз соли 2015 дар МД «Пажуњишгоњи гастроэнтерологияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» усули эндоскопии капсули, барои тањќиќи пурраи роњи меъдарўда фаъолият мекунад. Якбора дар њамин ваќт барои ташхиси фаќат меъда эндоскопияи капсулии назораткунанда бо ёрии волнањои магнитї иљро мекунанд.

Њайати духтурии шўъба:

Ишанкулова Дилором Мухаммаджановна – мудири шўъба, духтур эндоскопист категорияи баланд, номзади илмњои тиб.

Мавзўъи кори диссертатяионї “Гастрити музмин ва бемории захми 12-ангушта вобаста Helicobacter pilori пайдошуда”.

Курбанов Њайдаршо Њамрокулович – духтур эндоскопист категорияи баланд, номзади илмњои тиб.

Мавзўъи кори диссертатсионї “Ташхис ва табобати хунравии баъди љарроњии (гастродуоденї)”.

Каримова Фариза Нахимовна – духтури эндоскопист категорияи якум.

Мавзўъи кори диссертатсионї “Бемории рефлюксии гастроэзофагелї: бањодињии морфологї ва клинико-эндоскопии (усулњо, хулњо) вариантњои эрозиви ва беэрозиви”.

Қосимов Худойберды Шорахматович – духтур эндоскопист категорияи баланд, номзади илмњои тиб.

Мавзўъи кори диссертатсионї