ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дармонгоҳи машваратӣ дар назди Пажуҳишгоҳи гастроэнтерология соли 2011 ташкил ефтааст. Коллектив аз табибони дорои дараҷаи олӣ гастроэнтерологҳо Тухтаева Н.С, Пулотов Ҷ.И, Хўљамуродов М.Х., табиби бемориҳои дил Булбулов К.Б., гинеколог Ерова Г.Р. иборат мебошад. Масъалаи асосии мутахассисони дармонгоҳи машаваратӣ: сари вақт муионаи бемор, маълум кардани ҳаҷми ташхисҳо, дар муддати кӯтоҳ муайян намудани ташхис ва табобати бемор, дар ҳолати лозима бистарӣ кардан дар стасионар.

Мудири дармонгоҳ Тухтаева Н.С. бо коллективи дармонгоҳи машваратӣ

Тухтаева Назира Сангиновна, ходими калони илмї, номзади илми тиб, табиби дараљаи олї. Аз соли 1999 инљониб дар МД «Пажўњишгоњи гастроэнтерологияи»-и Вазорати тандурустї ва Њифзи иљтимоии Ањолии Љумњурии Тољикистон  фаъолият менамояд. Фаъолияташро аз вазифаи ходими хурди илмї оѓоз намуда, айни замон мудири шўъбаи Дармонгоҳи машваратӣ мебошад. Дар соли 2007 рисолаи номзадиро дар мавзўъи «Слаҷи билиарӣ» њимоя намудааст. Муаллифи зиёда аз 32 маќолаву фишурда, ки  дар маљаллањои бонуфузи Руссия ва Тољикистон ба чоп расидааст, ки ба мавзуъи бемории ѓайриалкоголии чарбзеркунии љигар (БЃЧЉ) бахшида шудааст.  Айни њол дар мавзўъи бемории ѓайриалкоголии љигар, стеатогепатити ѓайриалкоголї  ва сиррози ҷигар кор бурда истодааст. Яке аз муаллифони стандартњои клиникї оиди беморињои узвњои њозима мебошад.

Пулодов Ҷамолидин, ходими калони илмї, номзади илми тиб, табиби дараљаи олї, аълочии тандурустӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз соли 1987 инљониб дар МД «Пажўњишгоњи гастроэнтерологияи»-и Вазорати тандурустї ва Њифзи иљтимоии Ањолии Љумњурии Тољикистон  фаъолият менамояд. Фаъолияташро аз вазифаи лаборанти калон оѓоз намуда, айни замон корманди калони илмӣ, ассистенти кафедраи гастроэнтерология ва диетологияи Пажуҳишгоҳи такмили ихтисоси пас аз дипломӣ   мебошад. Дар соли 2000 рисолаи  номзадиро дар мавзўъи «Таъсирнокии нури  гелий-неон ба таркиби талха» ҳимоя намудааст. Муаллифи зиёда аз 42 маќолаву фишурда, ки  дар маљаллањои бонуфузи Руссия ва Тољикистон ба чоп расидааст.  Айни њол дар мавзўъҳои  гепатитҳо ва сиррози  љигар дар калонсолон ва кудакон, бемориҳои рӯда  кор бурда истодааст. Яке аз муаллифони стандартњои клиникї оиди беморињои узвњои њозима, ва коркарди методикии дар мавзуъҳои қабзияти музмин диетологияи функсионалӣ  мебошад.

Пулодов Ҷамолидин дар қабули беморон

Хўљамуродов Мирњољ Хўљаназарович, ходими калони илмї, номзади илми тибб, табиби дараљаи олї, аълочии тандурустии Љумњурии Тољикистон. Аз соли 1998 инљониб дар МД «Пажўњишгоњи гастроэнтерологияи Ҷумҳурии Тољикистон» фаъолият менамояд. Фаъолияташро аз вазифаи ходими хурди илмї оѓоз намуда дар вазифањои мухталиф, аз љумла мудири шўъба, муовини директор оид ба корњои табобатї, роњбари курсњои бозомўзи кор кардааст. Айни њол дар шуъбаи љигар ва ѓадуди зери меъда њамчун ходими калони илмї ва дар дармонгоњи машваратї ба њайси табиб фаъолият намуда истодааст. Дар соли 2002 рисолаи номзадиро дар мавзўъи «Стеатогепатит ва вируси С» њимоя намудааст. Муаллифи зиёда аз 36 маќолаву фишурда, ки дар маљаллањои бонуфузи Руссия, Австрия ва Тољикистон ба чоп расидааст, ки ба мавзуъи бемории ѓайриалкоголии чарбзеркунии љигар (БЃЧЉ) бахшида шудааст. Иштирокчии конфронсияњои байналмиллалии гастрологњо ва гепатологњо дар давлатњои Австрия, Италия ва  Тољикистон. Айни њол дар мавзўъи бемории ѓайриалкоголии љигар, стеатогепатити ѓайриалкоголї кор бурда истодааст. Муаллифи дастурамал оид ба «наќши фарбењї дар пайдоиши беморињои узвњои њозима» мебошад, ки айни њол омодаи чоп аст. Инчунин яке аз муаллифони стандартњои клиникї оиди беморињои узвњои њозима мебошад.

Хўҷамуродов Мирњољ Хўљаназарович,

Табиби бемориҳои дил Булбулов К.Б.

Тухтаева Назира Сангиновна старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, врач высший категории. С 1999 года работает в ГУ «Институте гастроэнтерологии» Академии наук при Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Свою деятельность начала с должности младшего научного сотрудника, в настоящее время является заведущей Консультативной поликлиники.  В 2007 году защитила  кандидатскую диссертацию на тему «Билиарный сладж». Автор более 32 статей и тезисов, опубликованных в различных журналах России, Республики Таджикистан. В настоящее время занимается проблемами неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП) и циррозом печени. Является одним из соавторов клинических стандартов методов обследования и лечения  желудочно-кишечных заболеваний.

Пулодов Джамолидин  старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, врач высший категории, отличник здравохранения Республики Таджикстан. С 1987 года работает в ГУ «Институте гастроэнтерологии» Академии наук при Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Свою деятельность начал с должности старшего лаборанта, в настоящее время является старшим научным сотрудником печеночно-панкреального отдела и  ассистентом кафедры Гастроэнтерологии и диетологии Таджикского Государственного института  постдипломной подготовки медицинских кадров. В 2000 году защитил  кандидатскую диссертацию на тему «Влияние гелий-неонового лазерного излучения на химизм желчи». Автор более 42 статьей и тезисов, опубликованных в различных журналах России и Республики Таджикистан. В настоящее время занимается проблемами гепатитов и  цирроза печени у взрослых и детей, заболеваниями кишечника. Является одним из соавторов клинических стандартов методов обследования и лечения  желудочно-кишечных заболеваний. Автор методических  разработок по проблемам хронических запоров и функциональной диетологии.

Консультативная поликлиника при Институте гастроэнтерологии основана в 2011 году. Коллектив состоит из  врачей высшей катерогии Тухтаевой Н.С , Пулатова Д.И,  Хоҷимурадова М.Н, кардиолога Булбулова К.Б, гинеколога Еровой Г.Р. Главной задачей специалистов консультативной поликлиники является определение объема необходимого обследования, установка в кратчайшие сроки диагноза и назначение лечения, отвечающего  современным требованиям, при необходимости пациента госпитализировать в стационар.

Дармонгоҳи машваратӣ дар назди Пажуҳишгоҳи гастроэнтерология соли 2011 ташкил ефтааст. Коллектив аз табибони  дараҷаи олӣ гастроэнтерологҳо Тухтаева Н.С, Пулотов Ҷ.И, Хоҷимуродов М.Н, кардиолог Булбулов К.Б, гинеколог Ерова Г.Р. иборат мебошад. Масъалаи асосии мутахассисони дармонгоҳи машаваратӣ: сари вақт муионаи бемор, маълум кардани ҳаҷми ташхисҳо, дар муддати кӯтоҳ муайян намудани ташхис ва табобати бемор, дар ҳолати лозима бистарӣ кардан дар стасионар .